Публична покана за доставка

 

ДИАЛ-Р ЕООД на основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. открива процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Доставка на 4 бр. дълготрайни материални активи и 1 бр. дълготрайни нематериални активи в 5 обособени позиции:
- Обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. дигитален кътер за разкрояване на кожа и материали за обувки,
- Обособена позиция 2: Доставка на 1 бр. машина за предварително формоване на бомбето с две топли активиращи станции и две студени формоващи станции,
- Обособена позиция 3: Доставка на 1 бр. машина за зашиване на саята към табана,
- Обособена позиция 4: Доставка на 1 бр. машина за перфориране и щампиране на обработена кожа и
- Обособена позиция 5: Доставка на 1 бр. софтуер за интегриране в управлението на дигитален кътер за разкрояване на кожа и материали за обувки” по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0096-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност ", Инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“,  Специфична цел 3.2.: „Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, за изпълнението на Проект "Ресурсна оптимизация" в ДИАЛ-Р ЕООД.

Документацията по процедурата, вкл. публичната покана, изискванията към офертите, приложенията за попълване и приложенията за информация, може да бъде намерена тук: